Prefixe zonale Taiwan

Prefixele zonale ale Taiwan:

Oraș sau regiune Prefix zonal
1.Yilan03
2.Yunlin05

Prefixe zonale Taiwan